โรงเรียนศรีแสงธรรม 


โรงเรียน ศรีแสงธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งตามแผนงานการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ (เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม) เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านดงดิบ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีแสงธรรม” อักษรย่อคือ ศสธ.

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลในพระพุทธศาสนา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในชุมชนซึ่งมีฐานะยากจนเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคาร เรียนคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น ขนาด 12×36 เมตร 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้นขนาด10×20 เมตร 1หลัง จำนวน 4ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 9×20 เมตร 1 หลัง ห้องน้ำขนาด 5×10 เมตร แยกชายหญิงอย่างละ 3ห้อง การปลูกสร้างอาคารได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิวัดป่าศรีแสงธรรมและเงิน บริจาคจากพ่อค้าประชาชน และข้าราชการทุกฝ่าย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เปิดรับนักเรียนครั้งแรกจำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 270 คน ผู้อำนวยการคนแรก คือ ดร.สมชาย ฐานเจริญ

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน แบบบูรณาการวิถีพุทธ

พันธกิจของโรงเรียน

มุ่งพัฒนาการศึกษาตามแนววิถีพุทธแบบ บูรณาการ เน้นความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

เป้า ประสงค์

๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

๒ ครู บุคคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ศักยภาพ สมรรถนะ เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

๓ การบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดธรรมาภิบาล ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

๔ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีพุทธให้สอดคล้องความต้องการของ ผู้เรียน

๕ จัดสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

คติธรรม : “ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ”  ,

ในหมู่มวลมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว ประเสริฐสุด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์

สี ประจำโรงเรียน : สีฟ้า-สีเหลือง

ลิงก์ ข้อมูลสารสนเทศ รร.ศรีแสงธรรม :

เว็บไซต์ http://www.sisaengtham.net http://www.sisaengtham.ac.th

เว็บบอร์ด http://www.sisaengtham.net/smf

เว็บไซต์ http://www.sisaengtham.net

เว็บบล๊อก https://sisaengthamblog.wordpress.com

ลิงก์ย่อ Blog http://wp.me/pWNOf-6

ข่าวสั้น ทวิตเตอร์ http://twitter.com/sstschool

ประมวลภาพกิจกรรม http://www.sisaengtham.net/photo

http://picasaweb.google.co.th/sisaengtham

http://picasaweb.google.co.th/ubondhamma

รวมภาพ Photostream: http://www.flickr.com/photos/sisaengtham

สไลด์โชว์ http://www.flickr.com/photos/sisaengtham/show

ติดต่อสอบถาม http://www.sisaengtham.net/contact

อีเมล Email : info@sisaengtham.net

รวมลิงก์ข้อมูลสารสนเทศ รร.ศรีแสงธรรม http://wp.me/PWNOf-kAdvertisements